อภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

          จุดเริ่มต้นของการศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทยจนเป็นหลักสูตรที่ยอมรับ และมีผู้ให้ความสนใจศึกษาทั่วประเทศ ปัจจุบันมีอภิธรรมบัณฑิตสำเร็จการศึกษา จำนวน ๔๑ รุ่น ไปเผยแผ่พระสัทธรรมที่ลึกซึ้ง อันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นปราชญ์ที่เข้าใจความเป็นไปในจิตใจของมนุษย์อย่างยิ่ง

          หลักสูตรในการเรียนแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ
                    ๑. ชั้นนักศึกษา ๙ ชั้น จบแล้วได้รับประกาศนียบัตรอภิธรรมบัณฑิต
                    ๒. ชั้นอาจารย์ ๖ ชั้น จบแล้วได้รับประกาศนียบัตรอภิธรรมมหาบัณฑิต

พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจาริยะ ผู้ให้กำเนิดพระอภิธรรมในประเทศไทย

          อภิธรรมบัณฑิตที่จบการศึกษาพระอภิธรรม ตั้งแต่ปี ๒๕๐๗ – ๒๕๔๗ ทั้งหมด จำนวน ๓๖๔ ท่าน
                   พระภิกษุ ๑๒๒ รูป
                   สามเณร ๒ รูป
                   แม่ชี ๑๓๕ ท่าน
                   ฆราวาสชาย ๑๙ ท่าน
                   ฆราวาสหญิง ๘๖ ท่าน

          ผลผลิตที่สถานศึกษาแห่งนี้ได้ให้การศึกษาอบรมได้ออกเผยแผ่ ทำงานด้านปกครองคณะสงฆ์ สนับสนุนการศึกษาพระอภิธรรม ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรม เช่น
          พระอธิการประสาท สุปณฺฑิโต รุ่น ๑ ปัจจุบันได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ที่ พระวิมลภาวนานุสิฎฐ์ เจ้าอาวาสวัดบางปลาม้า เจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า วิปัสสนาจาร ย์จังหวัดสุพรรณบุรี
          พระชาลี กนฺตสีโล รุ่น ๒ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การบริหารดูแลพระอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ในปัจจุบันคือ พระเทพวิสุทธิเมธี (เที่ยง อคฺคธมฺโม) ป.ธ. ๙
ผู้อำนวยการอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

          อภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้เปิดการเรียนการสอนทุกวัน เว้นวันพระและวันนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมรังสี วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร
         ปัจจุบันอภิธรรมมหาวิทยาลัยได้เปิดโครงการศึกษา พระอภิธรรม ๙ ปริเฉท หลักสูตรระยะสั้น ใช้เวลาศึกษา เพียง ๓ เดือน เฉพาะเสาร์อาทิตย์ เมื่อจบการศึกษาแล้วได้รับ วุฒิบัตรรับรอง ซึ่งเป็นก้าวแรกของผู้สนใจพระอภิธรรมเบื้องต้น และเปิดโครงการก้าวสู่พระไตรปิฎก ที่ใช้เวลาเรียนเฉพาะ วันเสาร์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

เรียนเชิญ (เรียนฟรี)
ผู้ที่สนใจ ใฝ่รู้ที่จะศึกษาพระอภิธรรม เพื่อความเข้าใจเรื่องความคิด จิตใจ ชีวิตตนเอง เพื่อพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าอย่างถูกต้อง
ติดต่อ: สำนักงานอภิธรรมฯวัดระฆังโฆสิตาราม คณะ ๗ ถ.อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทร ๐-๒๔๑๑-๔๕๔๖,๐-๖๐๓๘-๒๙๓๓Download NOW ! สามารถดาวน์โหลดข้อมูลความรู้อภิธรรมได้แล้ววันนี้
(คอมพิวเตอร์ของท่าน ต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat เพื่อการอ่านข้อมูล)


  Download Now

      - ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับพระอภิธรรม
      - คู่มือศึกษาพระอภิธรรม
      - ชีวประวัติ พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจาริยะ
      - ประวัติความเป็นมาของพระอภิธรรม ตอนที่ 1
      - พระอภิธรรมเป็นพุทธพจน์หรือไม่ ?


หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ห้องสมุดวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
เลขที่ ๒๕๐/๑ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
copyrights 2004 watrakang.com. all rights reserved. โทร.02-418-1079