โครงการเตรียมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ธรรมะสู่ดวงใจ รุ่นที่่๒

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

รับสมัครเยาวชนชายอายุ ๑๒–๑๘ ปี  (ฟรี...!!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  และรับจำนวนจำกัด)

ดาวน์โหลด ๑.ใบสมัคร และ กำหนดการต่าง ๆ   ๒. ระเบียบการ    ๓. คำขอบรรพชาสามเณร

ร่วมเป็นเจ้าภาพ.... ผ้าไตรจีวร/ภัตตาหาร/น้ำปานะและเครื่องดื่ม

หรือ บริจาคตามกำลังศรัทธา ติดต่อ ๐๒-๔๑๑-๒๐๓๙ , ๐๘๙-๐๗๑-๖๕๖๖

หรือ ๐๘-๙๐๗๑-๖๕๖๖

ระยะเวลาในการบรรพชา 
       ระยะเวลาโครงการการบรรพชาฯ ตั้งแต่วันเสาร์ ที่  ๒๓  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
       ลาสิกขา ในวันอาทิตย์ ที่ ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔   รวมระยะในการบรรพชา  ๙  วัน อนึ่งในการบรรพชาในครั้งนี้ ผู้บรรพชาต้องผ่านการเตรียมสามเณรธรรมะสู่ดวงใจ เตรียมการเตรียมใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการถือศีล ๘ นุ่งขาวห่มขาว  เป็นเวลา  ๓  วัน  ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔  เพื่ออานิสงค์ผลบุญแห่งการบวชให้แม่

ท่านสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
       พระครูปลัดธีรวัฒน์ (เผชิญ กวิวํโส)       โทร.  ๐๘–๙๙๖๖-๘๐๕๐      หัวหน้าโครงการ
       พระครูธรรมธรองอาจ  ฉนฺทธมฺโม          โทร.  ๐๘-๙๐๗๑-๖๕๖๖       หัวหน้าโครงการ
       ห้องสมุดวัดระฆังโฆสิตาราม  คณะ  ๑    โทร.  ๐๒–๔๑๘๑๐๗๙
       ทุกวัน  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

หรือ สแกนหลักฐานพร้อมใบสมัีคร แล้วส่งกลับมาที่ library@watrakang.com ก่อนวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔

คุณสมบัติของผู้สมัคร
       ๑.  ต้องเป็นชายอายุ ๑๐-๑๕ ปี และมีความรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓
       ๒.  ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
       ๓.  มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่วิกลจริตหรือทุพพลภาพ ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อที่น่ารังเกียจ
       ๔.  ไม่เป็นผู้ต้องคดีอาญา หรืออยู่ในระหว่างการตัดสินคดีความ
       ๕.  เป็นผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
       ๖.  ในวันมอบตัว ผู้สมัครจะต้องมีบิดามารดา หรือผู้ปกครองนำมาฝากด้วยตนเอง
       ๗.  ผู้สมัครต้องมามอบตัว ลงทะเบียน และค้างคืนในวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
       ๘.  ผู้บรรพชาต้องอยู่ครบตลอดโครงการบรรพชาสามเณรธรรมะสู่ดวงใจ
       ๙.  ผู้สมัครสามารถกล่าวคำขอบรรพชาได้ถูกต้องก่อนวันบรรพชา
       ๑๐.  ผู้บรรพชาต้องผ่านการฝึกอบรมการเตรียมสามเณรธรรมะสู่ดวงใจ  และพิธีซ้อมคำขานนาค  ซ้อมพิธีแห่นาคแก้ว    ในวันพุธที่ ๒๐ – ๒๓  เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม (พรฺหมฺรํสี) หากไม่มาเตรียมสามเณร ถือว่าสละสิทธิ์

 

 


หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ห้องสมุดวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
เลขที่ ๒๕๐/๑ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
copyrights 2004 watrakang.com. all rights reserved. โทร.02-418-1079
library@watrakang.com