โครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ

International Meditation Club of Watrakang

 

วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ ห้องปฏิบัิติธรรม โรงเรียนปริยัติธรรม

วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

การปฏิบัติธรรมนานาชาติ

ห้องปฏิบัติธรรม ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหมฺรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเพมกานคร ๑๐๗๐๐

เวลา ๑๒.๓๐ น.ผู้ปฏิบัติทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศลงทะเบียน

เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้ปฏิบัติทั้งไทยและชาวต่างประเทศทั้งสิ้น ๒๐ คน พร้อมกันที่ห้องปฏิบัติธรรม

พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิเมธี เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามมาสู่ห้องปฏิบัติธรรม กราบพระประธานแล้ว พระมหาธีรพันธ์ วชิรญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม
กล่าวถวายรายงานความเป็นมาของการริเริ่มการจัดให้มีการปฏิบัติธรรมนานาชาติ และวัตถุประสงค์ว่า เป็นการนำการปฏิบัติธรรมสำนักวัดระฆังฯเข้าสู่ระดับนานาชาติ เพราะธรรมะเป็นสำหรับมนุษยชาติ

พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิเมธี เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามกล่าวต้อนรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และกล่าวถึงประประวัติของวัดว่า เป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีเจ้าอาวาสทั้งสิ้น ๑๒ รูป จากนั้นได้อำนวยพรแก่ผู้ปฏิบัติธรรมโดยมี พระโทนี่ สุนฺทรธมฺโม เป็นผู้ถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ

เวลา ๑๔.๐๐ น. พระมหาธีรพันธ์ วชิรญาโณ นำเดินจงกรม และนั่งสมาธิไปจนพอสมควรแก่เวลา จึงได้ออกจากกรรมฐาน ต่อจากนั้นเปิดให้เป็นเวลาของการสนทนาธรรม(Dhamma Talk) ไปจนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. จึงได้ปิดการปฏิบัติธรรมและสนทนาธรรม และนำชาวต่างชาติชมหอไตรและพระอุโบสถ พอสมควรแก่เวลาแล้ว ต่างคนก็แยกย้ายกันกลับที่พักของตนๆ

ในการนี้มีพระสงฆ์เข้าร่วมด้วยคือ พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิเมธี เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม พระมหาธีรพันธ์ วชิรญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม พระมหาสมคิด ปิยวณฺโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม และพระโทนี่ สุนฺทรธมฺโม และเพื่อนพระนวกะอีก ๒ รูป

ขอขอบคุณบรรณารักษ์ห้องสมุดวัดระฆังโฆสิตาราม และทีมงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

เพิ่มเติม ประวัติพระโทนี่ , ภาพถ่าย

บทความการปฏิบัติธรรม โดยพระโทนี่ ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ

Meditation and Brain Waves Patterns

Meditation and Education

Meditation and Scientific Studies

Meditation VS Stress and Anxiety

Management and Business World

แนะนำเว็ปไซต์เพิ่มเติมสำหรับท่านที่สนใจเป็นภาษาอังกฤษ

www.intlfip.org
www.intlmedclub.org
E-mail : info@intlfip.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ห้องสมุดวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
เลขที่ ๒๕๐/๑ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
copyrights 2004 watrakang.com. all rights reserved. โทร.02-418-1079
library@watrakang.com